Image Image Image Image Image

Wdrożenie innowacji w firmie Ziołtex

dddd

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: RPKP.01.00.00 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu. Działanie: RPKP.01.06.00 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Poddziałanie: RPKP.01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacji w firmie Ziołtex poprzez zakup i montaż linii z wagą automatyczną do czyszczenia mechanicznego i optycznego nasion

Beneficjent: Ziołtex Cezary Brzustowicz
Wydatki kwalifikowane: 1 046 300,00
Dofinansowanie: 500 000,00
Wkład UE (EFPR): 500 000,00
Wartość ogółem (wydatki ogółem): 1 286 949,00

Projekt obejmuje zakup i montaż linii technologicznej z wagą automatyczną do czyszczenia mechanicznego i optycznego nasion w Przedsiębiorstwie Ziołtex Cezary Brzustowicz. Inwestycja pozwoli na znaczną poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie znacznie ulepszonych produktów w postaci mieszanek warzywnych (innowacja produktowa), jak również poprawę efektywności produkcji z uwagi na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie strat surowców, jak również zwiększenie szybkości produkcji.

Projekt będzie obejmował zakup urządzeń składających się na linię technologiczną, a następnie ich montaż i przeszkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę. Po dokonaniu działań montażowych, nowa linia technologiczna zostanie wdrożona i rozpocznie produkcję. W wyniku realizacji projektu zatrudnienie znajdą dwie osoby.